Skip to main content

Quản Lý Rủi Ro MT & XH cho DNVN và siêu nhỏ

Giới thiệu về khóa học

Bạn sẽ được giới thiệu về các rủi ro MT & XH điển hình trong các công ty nhỏ, tổng quan về các thông lệ của các tổ chức tài chính (TCTC), giới thiệu về các tiêu chuẩn đánh giá MT&XH, các bước của quá trình quản lý Môi trường và Xã hội, hướng dẫn thực tế và các mẹo giải quyết các vấn đề MT&XH ở các công ty quy mô nhỏ. Trong suốt khóa học, nhiều nghiên cứu điển hình sẽ được trình bày. Chúng tôi xem xét thêm về các hoạt động tài chính có trách nhiệm và các tiêu chuẩn bảo vệ khách hàng.

Nhóm mục tiêu

Các nhà quản lý đầu tư của các tổ chức tài chính hoặc quỹ đầu tư tập trung cụ thể vào Doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc siêu nhỏ. Khóa học này phù hợp với những đối tượng không phải là chuyên gia hoặc là người muốn nhận được các mẹo và lời khuyên để tiết kiệm thời gian.

Enroll